Dr Karolina Tetłak jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów LL.M. na Harvard University.

Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności opodatkowaniem sportowców i organizacji sportowych oraz podatkowymi aspektami wielkich imprez sportowych.

© 2009 Karolina Tetłak
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt & cms: www.zstudio.pl
Komentarze

Co zmieni zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika? 

In dubio pro tributario

6 września 2015 roku ma się odbyć referendum, w którym Polacy zostaną m.in. zapytani: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”. Projekt postanowienia o zarządzeniu referendum został skierowany do Senatu przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego w dniu 13 maja 2015 roku, zaś 19 czerwca zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tymczasem 5 sierpnia 2015 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy której do Ordynacji podatkowej wprowadzono art. 2a, ustanawiający zasadę in dubio pro tributario – czyli regułę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Opracowanie przygotowane przez dr Karolinę Tetłak dla Fundacji Batorego.


Blanco and Fabretti. Italian tax on winnings obtained in casinos established in another Member State

The case primarily concerned the potential discrimination in the context of international gambling, whereby winnings from games of chance obtained in Italian national casinos are not subject to income tax, whereas those obtained in other Member States are, and whether reasons of public policy, public security or public health can justify such a difference in treatment. The Court of Justice decided that Articles 52 and 56 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which subjects winnings from games of chance obtained in casinos in other Member States to income tax and exempts similar income from that tax if it is obtained from casinos in its national territory.

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION December 2014


Strojirny Prostejov and ACO Industries Tabor. Secondment of workers by an agency established in another Member State

The Court of Justice ruled that Article 56 TFEU precludes legislation, such as that at issue in the main proceedings, under which companies established in one Member State using workers employed and seconded by temporary employment agencies established in another Member State, but operating in the first Member State through a branch, are obliged to withhold tax and to pay to the first Member State an advance payment on the income tax due by those workers, whereas the same obligation is not imposed on companies established in the first Member State which use the services of temporary employment agencies established in that Member State.

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION September 2014


Tatu. Pollution tax on motor vehicles on their first registration

The Court of Justice ruled that Romanian legislation amounted to discrimination against imported second-hand cars. As the Court put it, Article 110 TFEU must be interpreted as precluding a Member State from introducing a pollution tax levied on motor vehicles on their first registration in that Member State if that tax is arranged in such a way that it discourages the placing in circulation in that Member State of second-hand vehicles purchased in other Member States without discouraging the purchase of second-hand vehicles of the same age and condition on the domestic market.

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION July 2011


Elektrownia Pątnów. Conversion to equity of loans taken up by capital company before accession of Member State to European Union

The question referred by the Polish court to the ECJ, as to whether Poland should take into account pre-accession loans that had been taxed before Poland became obligated to comply with the acquis communautaire, in cases where a subsequent taxable increase in capital by the amount of such loans takes place after the accession, was answered in the affirmative. The ECJ ruled that the second indent of Article 5(3) of Directive 69/335 requires that, in determining the amount of capital duty chargeable on an increase in a company’s capital arising from the conversion into shares – following Poland’s accession to the European Union – of loans taken up by that company prior to that accession, account be taken of the previous taxation of those loans on the basis of the national law in force at the material time.

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION February 2010/02


Filipiak. Restriction of ability to deduct social insurance contributions paid in another Member State not compatible with EC Treaty 

Mr. Krzysztof Filipiak, a Polish resident, carried on an economic activity in the Netherlands as a partner in a Dutch partnership. He paid obligatory social security and health insurance contributions in the Netherlands in respect of his income. When he wanted to reduce his tax liability in Poland by the amount of Dutch insurance contributions, the Polish tax authorities refused, pointing out that the amount of social security contributions could have been deducted from the assessment base and the tax payable in Poland could have been reduced by health insurance contributions if the taxpayer had paid the insurance contributions in Poland. Mr. Filipiak appealed. In the meantime, however, the Polish Constitutional Tribunal ruled that the discussed income tax regulations infringed the principles of equality and social justice embedded in the Polish Constitution. Nonetheless, using its competence to indicate the date on which unconstitutional regulations lose their binding force, the Tribunal deferred the loss of validity of the rules at issue until 30 November 2008. Uncertain as to the consequences of such a decision, the national court hearing the appeal requested a preliminary ruling from the ECJ. The ECJ ruled that Articles 43 and 49 EC Treaty preclude national legislation under which the right of a resident to reduce the basis of assessment by the amount of compulsory social security contributions and to reduce the amount of income tax by the amount of health insurance contributions is restricted to contributions paid pursuant to national law. In those circumstances, the primacy of Community law requires that Community law take precedence over conflicting national provisions, irrespective of the judgment of the national constitutional court which has deferred the date on which those provisions, held to be unconstitutional, are to lose their binding force. 

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION February 2010/02


Rüffler. ECJ ruling on refusal to reduce Polish income tax by the amount of German health insurance contributions

Wojewódzki Sąd Administracyjny referred a question to the ECJ for a preliminary ruling (case C-544/07). The doubts expressed by the national court concerned compatibility with Community law of the provisions of the Polish income tax law which restricted the right to a reduction of income tax payable by a resident by the amount of compulsory health insurance contributions only with respect to contributions paid to the Polish insurance scheme. The court was uncertain whether, where a resident taxpayer is required to pay tax in Poland on pension received in Germany, it is justified to deny a reduction of that tax by the health insurance contributions solely because those contributions were not paid on the basis of Polish law and fell under the German insurance system. 

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION June 2009/06


Elektrownia Pątnów. Polish case on capital duty referred to the ECJ

The Polish Naczelny Sąd Administracyjny requests for a preliminary ruling in the case Elektrownia Pątnów (C-441/08). In the light of Community law (in particular the provisions of Directive 69/335/EEC), are tax authorities obliged when charging capital duty on an increase in capital to take into account transactions relating to the same component of capital which were liable to a capital duty before the date of Poland's accession to the European Union?

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION March/April 2009/03


Filipiak. C-314/08. Only deduction of compulsory social insurance Polish contributions. Reference for a preliminary ruling.

The doubts expressed by Wojewódzki Sąd Administracyjny regard compatibility with Community law of the provisions of the Polish income tax law which grant certain tax reliefs (exclusion for social security contributions and tax credit for health insurance contributions) to taxpayers who pay compulsory insurance contributions in Poland, if such reliefs are not available with respect to such contributions  paid in another EU Member State. 

HIGHLIGHTS & INSIGHTS ON EUROPEAN TAXATION December 2008/02


30% sankcja VAT w stosunku do zobowiązań powstałych przed 1.5.2004 r.

Wyrok NSA z 25.4.2006 r. (I FSK 847/05)

Artykuł 109 ustawy VAT z 2004 r. daje podstawę do ustalania 30% sankcji VAT w stosunku do okresów sprzed 1.5.2004 r.

MONITOR PODATKOWY Nr 6/2006


Decyzje sprzed 2003 r. dotyczące zaniżonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Wyroki NSA z 21.2.2006 r. (II FSK 368/05, II FSK 369/05)

1. Jeśli przed 1.1.2003 r. wskutek postępowania podatkowego zostało stwierdzone, że podatnik nie uiścił podatku w prawidłowej wysokości, to organ podatkowy powinien był - w decyzji wymiarowej - określić zarówno wysokość zobowiązania podatkowego, jak i zaległości z tytułu tego podatku. Określenie samego tylko zobowiązania było niezgodne z wymogami Ordynacji podatkowej w ówczesnym brzmieniu.

2. Przed 1.1.2003 r. wydanie decyzji określającej prawidłową wysokość zaliczek na podatek dochodowy do osób prawnych po upływie roku podatkowego oraz odsetek od zaniżonych zaliczek nie miało podstawy w przepisach prawa podatkowego.

MONITOR PODATKOWY Nr 4/2006

Odsetki za zwłokę powstają z mocy prawa

Wyrok NSA z 17.1.2006 r. (II FSK 208/05)

1. Obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę powstaje z mocy prawa i wynika z samego faktu wystąpienia zaległości podatkowej; dotyczy to także stanu prawnego sprzed 1.1.2003 r.

2. Oznacza to, że jeżeli przed 1.1.2003 r. organ podatkowy wydał decyzję wymiarową, w której nie naliczył odsetek za zwłokę to takie zaniechanie nie uchylało obowiązku podatnika do zapłacenia tych odsetek.

MONITOR PODATKOWY Nr 2/2006


Łączne opodatkowanie małżonków - skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

Wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2005 r. (III SA/Wa 2766/05)

1. Wyrok TK z 4.5.2004 r., w którym stwierdzono częściową niekonstytucyjność przepisów regulujących wspólne rozliczenie małżonków w podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje podstawy do skorygowania deklaracji i żądania nadpłaty w odniesieniu do stanów faktycznych sprzed 1.1.2005 r.

2. W związku z powyższym, osoba owdowiała w 2003 r. nie może złożyć korekty zeznania podatkowego za 2003 r., w której - zamiast rozliczenia indywidualnego - dokonałaby wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

MONITOR PODATKOWY Nr 1/2006


Posiadanie oryginałów faktur – warunkiem koniecznym uzyskania zwrotu VAT

Wyrok WSA w Warszawie z 24.8.2005 r. (III SA/Wa 934/05)

Podmiot zagraniczny, który składa wniosek o zwrot polskiego podatku od towarów i usług jest obowiązany do dołączenia do wniosku m.in. oryginałów faktur (lub dokumentów celnych), z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku. Brak dołączenia tych oryginałów jest brakiem uzasadniającym pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

MONITOR PODATKOWY Nr 10/2005


Nadanie pisma w zagranicznej placówce pocztowej

Wyrok WSA w Warszawie z 24.8.2005 r. (III SA/Wa 928/05)

W przypadku, gdy przepisy prawa przewidują termin złożenia pisma, zaś podatnik nadał takie pismo w zagranicznym urzędzie pocztowym, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do organu podatkowego.

MONITOR PODATKOWY Nr 10/2005


Korespondencja z organami podatkowymi tylko listem poleconym

Wyrok WSA w Warszawie z 15.9.2005 r. (III SA/Wa 1680/05)

W przypadku wysłania organowi podatkowemu pisma pocztą bez zachowania formy listu poleconego, podatnik nie może przerzucać na ten organ ciężaru dowodu, że pismo zostało doręczone.

MONITOR PODATKOWY Nr 10/2005


Przepis jasny – dodatkowa wykładnia niewskazana 

Wyrok NSA z 20.7.2004 r. (FSK 154/04)

Przepis art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jest jasny, a domaganie się jego interpretacji oznacza żądanie wyjścia poza bezpośredni sens tekstu ustawy. Jeżeli zatem dopuszczalna masa całkowita samochodu wynosi 3,5 tony - podlega on opodatkowaniu tym podatkiem.

MONITOR PODATKOWY Nr 9/2004


Postępowanie odwoławcze a prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego 

Wyrok NSA z 4.8.2004 r. (FSK 156/04)

Wynikający z art. 200 § 1 OrdPU obowiązek wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego ciąży także na organie odwoławczym, bez względu na to, czy w toku postępowania odwoławczego zebrano dodatkowe dowody. 

MONITOR PODATKOWY Nr 9/2004


Racjonalność wydatków ocenia podatnik, a nie organ podatkowy 

Wyroki WSA w Warszawie z 23.7.2004 r. (III ART. 949/03 i III ART. 975/03)

Artykuł 15 ust. 1 PDOPrU nie upoważnia organów podatkowych do oceny ekonomicznej zasadności działań, które podejmuje podatnik. Brak jest podstaw do tego, żeby eliminować określone koszty z powodu ich nieracjonalności czy nieprzydatności. O przydatności oraz racjonalności wydatków decyduje podatnik, uwzględniając także ryzyko gospodarcze w swojej działalności.

MONITOR PODATKOWY Nr 9/2004