Dr Karolina Tetłak jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów LL.M. na Harvard University.

Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności opodatkowaniem sportowców i organizacji sportowych oraz podatkowymi aspektami wielkich imprez sportowych.

© 2009 Karolina Tetłak
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt & cms: www.zstudio.pl

Opodatkowanie wielkich imprez sportowych

Dr Karolina Tetłak z Wydziału Prawa i Administracji UW zakończyła realizację projektu naukowego „Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Sonata. Badania dotyczyły zwolnień podatkowych dla igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej.

Dr Karolina Tetłak jest cenionym na świecie ekspertem w zakresie opodatkowania sportu i rozrywki. Grant NCN sfinansował jej badania dotyczące działań podejmowanych przez międzynarodowe organizacje sportowe, takie jak FIFA, UEFA i MKOl, w celu uzyskania zwolnień podatkowych dla wielkich imprez sportowych. Hipoteza badawcza projektu zakładała, że organizacje sportowe stworzyły praktyki, służące narzuceniu państwom goszczącym własnych warunków prawnych i fiskalnych. Wykorzystując procedurę kandydowania do goszczenia mistrzostw, umowy oraz wewnętrzne regulaminy, organizacje sportowe stawiają państwom wymogi w kwestiach fiskalnych. Podjęte przez rządy państw goszczących zobowiązania mają realne przełożenie na legislację podatkową. Dzięki specjalnym zwolnieniom FIFA, UEFA i MKOl nie płacą podatków na zasadach, które generalnie obowiązują w tych państwach. Spec-ustawy przyjmowane dla igrzysk olimpijskich pozwalają także sponsorom, partnerom komercyjnym, nadawcom i sportowcom nie płacić podatków. Dr Tetłak dokonała porównania zwolnień podatkowych udzielanych organizacjom sportowym na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i analizy instrumentów stosowanych przez te organizacje, by narzucić państwom określone rozwiązania podatkowe i forsować własne interesy. Wyniki badań mają kluczowe znaczenie dla rozwoju wiedzy w zakresie ram prawnych wielkich wydarzeń sportowych. Mogą być również interesujące dla teoretyków państwa i prawa, a także badaczy komercjalizacji sportu i stosunków państw z organizacjami sportowymi. Opisane zjawisko prowadzenia polityki podatkowej przez organizacje sportowe rzuca nowe światło na temat grup interesów oraz czynników politycznych i biznesowych, oddziałujących na kształt systemów prawnych współczesnych państw.

Badania były finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata 4, panel HS5.


Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych

Mając na celu stworzenie najbardziej korzystnych - z punktu widzenia interesu organizacji sportowych - ram podatkowo-prawnych dla imprez, międzynarodowe organizacje sportowe stawiają warunki prawno-organizacyjne uzyskania możliwości goszczenia mistrzostw. Jednym z wymogów narzucanych państwom-gospodarzom jest udzielenie immunitetu podatkowego dla organizacji sportowych lub innych przywilejów fiskalnych dla mistrzostw. Od spełnienia tych warunków zależy możliwość organizowania imprezy sportowej na terytorium danego państwa. Warunki te przyjmują różne formy prawne.

Hipoteza badawcza projektu, która będzie poddawana weryfikacji w ramach niniejszego projektu, zakłada, że działania podejmowane przez organizacje sportowe w celu narzucenia państwom goszczącym określonych wymogów w kwestiach fiskalnych służą osiągnięciu złożonych i długofalowych celów tych organizacji i składają się na celową politykę podatkową, prowadzoną przez ciała zarządzające sportem często w sprzeczności z polityką podatkową państw. Ponieważ międzynarodowe organizacje sportowe nie mają możliwości samodzielnego prowadzenia polityki fiskalnej, nie będąc związkami publicznoprawnymi i nie mając władztwa podatkowego, stworzyły mechanizmy pozwalające na wykorzystywanie państw goszczących mistrzostwa i ich narzędzi prawnych jako instrumentów realizacji własnej polityki podatkowej. Celem badawczym projektu jest zatem nie tylko analiza tych mechanizmów, ale również rozpoznanie przyczyn i skutków takiego zjawiska.

Badania są wspierane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Sonata 4, panel HS5.


Opodatkowanie sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych

Celem projektu, będącego rozprawą doktorską Karoliny Tetłak, jest analiza sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez uczestników międzynarodowych masowych imprez sportowych, takich jak FIFA World Cup, UEFA EURO, Cricket World Cup, FIBA World Championships, Wimbledon czy Igrzyska Olimpijskie. Prowadzone badania dotyczą postanowień Artykułu 17 Konwencji Modelowej OECD oraz wzorowanych na niej umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także rozwiązań przyjętych w praktyce organizowania mistrzostw sportowych przez państwa goszczące. Ocenie obowiązujacych regulacji towarzyszyć będzie propozycja alternatywnych koncepcji opodatkowania sportowców.

Badania są wspierane przez FIFA w ramach programu João Havelange Research Scholarship.


Tax Treatment of Team Performances under Article 17 of the OECD Model Convention

Celem tego projektu jest analiza podatkowego traktowania artystycznych i sportowych występów zespołowych na gruncie artykułu 17 Konwencji Modelowej OECD z punktu widzenia międzynarodowej polityki podatkowej. Odwołując się do natury i struktury transakcji dotyczących zespołów artystycznych i sportowych, postawiono pytanie, czy obecny system przyznawania prawa do opodatkowania dochodów takich zespołów przystaje do obecnej prawnej i ekonomicznej rzeczywistości. Artykuł rozważa czy dochód uzyskany przez nieinkorporowane zespoły jest poddany takiemu samemu opodatkowaniu na gruncie Konwencji Modelowej jak dochód innych podmiotów, a jeśli nie - czy różnice są uzasadnione.  Ponadto, alokacja prawa do opodatkowania dochodu z działalności sportowej i artystycznej prowadzonej przez grupy wykonawców została porównana z podatkowym traktowaniem dochodów z innych rodzajów działalności wykonywanej osobiście, by udzielić odpowiedzi na pytanie czy istnieje - lub powinien istnieć - wspólny model opodatkowania. Dyskusji i ocenie poddano możliwe zastosowanie alternatywnych sposobów opodatkowania, w tym już używanych w Konwencji Modelowej OECD w odniesieniu do innych źródeł dochodów.


Bread and circuses  - taxation of international sportsmen participating in the Olympic Games

Przedmiotem badań, prowadzonych przez Karolinę Tetłak w ramach studiów podatkowych na Uniwersytecie Harvarda, jest prawnoporównawcza analiza rozwiązań podatkowych przyjętych przez państwa organizujące Igrzyska Olimpijskie w odniesieniu do uczestników. Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jak są i jak powinny być opodatkowane dochody uzyskiwane przez Olimpijczyków z tytułu udziału w Igrzyskach. 


Historia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę

Celem tego projektu, prowadzonego w ramach badań nad historią międzynarodowego prawa podatkowego przez uniwersytety w Wiedniu, Heidelbergu, Mainz, Zurychu oraz Bonn, jest analiza umów podatkowych zawieranych przez Polskę od początku XX w. do dziś.

Więcej informacji o historii umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: Tax Treaties Database.


Zgodność polskiego prawa w zakresie podatków bezpośrednich z prawem wspólnotowym

Celem projektu jest przeprowadzenie badań zmierzających do ustalenia czy polskie przepisy dotyczące podatków bezpośrednich pozostają w zgodności ze wspólnotowym prawem podatkowym. Jak dotąd Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał kilkadziesiąt orzeczeń dotyczących zastosowania fundamentalnych swobód zagwarantowanych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w obszarze podatków bezpośrednich, uznając szereg przepisów istniejących w ustawodawstwach państw członkowskich za niezgodne z prawem wspólnotowym. W wyniku tych orzeczeń państwa członkowskie musiały pospiesznie dokonywać zmian w swych ustawodawstwach oraz dokonywać zwrotu kwot podatku, które zostały nałożone w sposób sprzeczny z prawem wspólnotowym. Ponadto, Wspólnota Europejska wydała sześć dyrektyw dotyczących harmonizacji pewnych zagadnień w obrębie podatków bezpośrednich. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązane są do dokonania prawidłowej implementacji dyrektyw uwzględniając przy tym orzecznictwo ETS.

Rezultatem niniejszego projektu badawczego będzie ustalenie jakie przepisy naruszają prawo wspólnotowe i przygotowanie zaleceń dla ustawodawcy, w jaki sposób dokonać ich zmiany, aby zapewnić zgodność ze standardami ustalonymi w orzecznictwie ETS.

Projekt realizuje zespół w składzie: prof. Hanna Litwińczuk, Karolina Tetłak, Łukasz Adamczyk.

Karolina Tetłak opracowuje tematykę implementacji Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania dla wypłat odsetek i należności licencyjnych pomiędzy spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich, Dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek oraz Dyrektywy o wzajemnej pomocy w sprawach podatkowych.